தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 742020 (Post No.7796)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7796

Date uploaded in London – 7 April 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

குறுக்கே

1. — (6)- சிறுவர்க்கான மாதப்பத்திரிக்கை; நிலவின் பெயர் கொண்டது

4. —(6)- இது இருந்தால்தான் பொருளகள் விற்கும்; டீ .வி.சானல்கள் ஓ டும்.

6.– (7)  – வில்லிப்புத்தூர் ஆழ்வாரின் புதல்வர். பொருப்பிலே கிடந்து.. என்று துவங்கும் பாடலைப் பாடியவர்

8. – (6)- காவிரி உற்பத்தியாகும் இடம்- குடகு அல்ல

10. – (5)- இதை   ‘,,,,,,,, படித்தவருடன் சொல்லாடாதே’   என்பது தமிழ்ப் பழமொழி

10. – (3)– கல்லுடன் சுற்றிச் சுழற்றினால் பறவைகள் வராது. வலமிருந்து இடம் செல்க

கீழே

1.– (3) — நீர்விழ்ச்சி என்றும் சொல்லுவர்

2. –(3) – வருடத்தில் 12 உண்டு

3.தண்ணீர் குடம் – (7) — கிணற்றடியிலும் குழாய் அடியிலும் இருக்கும். பின்னர் பெண்களின் தலைக்கு ஏறிவிடும்

4.–(6) — காசியில் லிங்க ரூபத்தில் அமர்ந்த தெய்வம்

5. 3) — கீழிருந்து மேல் செல்க – இதன் சொல் பஞ்சாங்கத்திலும் , சங்கத் தமிழ்ப் பட்டல்களிலும் பிரசித்தம்

5.பந்தல் கால்—(6)- கல்யாண முஹுர்த்தத்தின்போது வாசலில் போய் நடுவர்

7. –(3)– ஏழு நாட்களின் பெயர் /கீழிருந்து மேல் செல்க

9.வலை—(2)- மீனவர்களின் துணை


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: