தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி1142020 (Post No.7814)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7814

Date uploaded in London – 11 April 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

Across

1. –(5) – அகத்தியருடனும் தமிழுடனும் தொடர்புடைய குன்று

4. –(3) சிறு தானியங்களுள் ஒன்று; ஆப்பிரிக்காவில் முக்கிய உணவு.

6. –(4)- நாகை பக்கத்தில் பூமீஸ்வரர் கோவில் உள்ள ஊர் .பழைய பொருள்- பழி , அவமானம்

8. – (6)- குறுவை சாகுபடி

9. –(2) – வேழம், கரி, கஜம் என்று பல

10. –(5) – அப்பா, அம்மா பிள்ளைகள் கொண்ட யூனிட்

Down

1.– (8)- குற்றாலத்தில் அருவி விழுவதற்கு முன்னர் பொங்கும் இடம்

2. – (6)- ரோமாபுரிக்கு ஏற்றுமதியான மிளகுக்கு அவர்கள் வைத்த பெயர்

3. – (3)- தரு, விருட்சம் என்பதன் தமிழ்ப் பெயர்

5. – (2) – வாழை ப் பழங்களின் தொகுப்பு

7. – (5) – ஊதியம்

10. –(2) – வியாழன், ஆசார்யன்

11. –(2) மூங்கில்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: