தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி1842020 (Post No.7847)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7847

Date uploaded in London – 18 April 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

குறுக்கே

1. – 6 எழுத்துக்கள் – ராமனின் முன்னோர் சரிதை ; காளிதாசனின் காவியம்

4 –3- மரத்தடியில் காவி உடையில் கண்ணை மூடி பிரார்த்திப்பார்

5. – 4- மின்சாரத்தை செலுத்தப் பயன்படும் உலோகம்

7.  – 3- வைத்தியருக்கு  பித்தம் , சிலோத்துமம் ஆகியவற்றுடன் இதுவும் தெரியும் / வலமிருந்து இடம் செல்க

8. – 3- பாட்டின் தாளத்துடன் இதையும் சொல்லுவர் / வலமிருந்து இடம் செல்க.

8. – 3- சீதையின் புருஷன்

கீழே

1. – 6 எழுத்துக்கள் – மருத்துவத்தில் சிறந்த தானம்

2. -3-  சேரர் தலைநகர்

9. – 3– யானைக்குப் பிடிப்பது / கீழிருந்து மேல் செல்க

3.– 6– சாவித்ரியின் கணவன்

10.– 6–உலகப் புகழ்பெற்ற நாடகம்/ கீழிருந்து மேல் செல்க

-subham–

Leave a comment

2 Comments

  1. ananthyadav51197

     /  April 19, 2020

    Sir Facebook la My request Accept Pannunga

  2. IT IS FULL NOW WITH 5000. I WILL DO IT WHEN SOMEONE LEAVES.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: