தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி2042020 (Post No.7857)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7857

Date uploaded in London – 20 April 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

குறுக்கே

1. — (9)- மதுரைக்கு கோவிலைப் புதுப்பித்தவர். மஹால் என்னும் அரண்மனையை இன்றும் காணலாம்

5.– (3) நன்னாரி போன்ற ஒரு கிழங்கு ; மலையில் விளையும்; பிராமணர் வீடுகளில் ஊறுகாய் போடுவர்

6. – (8) ஒட்டக்கூத்தர் பாடியது; சிவன் புகழ் பாடுவது

8. – (3) தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் இடையேயான அன்பு.

10.–(9)  திருவாதவூர ர் புராணத்தை எழுதியவர்.

12. — பொன்னியின் செல்வன் நாவலில் எல்லோருக்கும் பிடித்த குதிரை வீரன் 

14. — (4) வலமிருந்து இடம் செல்க பாக்களில் வல்லவரை இப்படிப்புகழ்வர்

XXXX

கீழே

1. – (9) சீவக சிந்தாமணியை எழுதியவர்.

2. – (5) பார்வதியின் தமிழ் பெயர்

3. – (3) இந்தியாவின் கிழக்குப் பகுதி தீவுகளில் வசித்த இனம். பாம்பின் பெயர்

4. – (4) சூப்பரிண்டென் ட் , மேற்பார்வையாளன்

7. – (3) அஷ்டமா சித்திகளில் ஒன்று; மலை போல உடலைக் கனக்க வைக்கும் சக்தி

9.– (4) எட்டு கிராம் தங்கம்

11.– (3) தேவலோக சிற்பி

13. – (2) சுவாமியுடன் பவனி வரும்; ஊர்கூடி இழுப்பார்கள்

14. / (4) கீழிருந்து மேல் செல்க- அதிக அறிவில்லாத பொது ஜனம்

XXXXX

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: