தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி2342020 (Post No.7872)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7872

Date uploaded in London – 23 April 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

குறுக்கே

1. –(5)– மார்கழி மதம் பெண்கள் இருக்கும் விரதம்

5.– (3) டீன்ஏஜ் — பருவம்- பள்ளிப்படிப்பு முடியும்- கல்லுரிப் படிப்பு துவங்கும் காலம்

6. –(3)- வாழை பழத்தின் ஒரு பெயர்

7. –(4)– வலமிருந்து இடம் செல்க- சங்கரனின் பெண்பாற் பெயர்

8. –(2) – எண்ணிக்கை

9.–(8) – ஒரு மன்னரின் பெயரிலுள்ள ஆண்டு 60 ஆண்டு  சுழற்சியும் இதன் கீழ் வரும்

11.–(4) பெண்கள் கற்களைத் தூக்கிப்போட்டு லாவகமாக பிடிக்கும் விளையாட்டு

11. –(4)– வலமிருந்து இடம் செல்க — ராசி என்றும் இந்தப் பெயரிலும் ஜாகக்கட்டம் போடுவர்

XXX

கீழே

1.–(7) – சொத்து இருந்தால் யாருக்கு எவ்வளவு என்று

2. –(4)- வியாதிகள்

3.–(7)- புத்தர் போதித்த து

5. –(3)- பாணனுடன் வரம் கூத்து ஆட்டும் பெண்

4.– (5) – குன்றுகளில் சிங்கம், புலி வசிக்கும் இடம்

10. –(4)– கீழிருந்து மேல் செல்க – ஜனங்கள் மிருக குணத்துடன் இருந்தால்

XXXXXXXXXXX

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: