தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி2842020 (Post No.7896)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7896

Date uploaded in London – 28 April 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

குறுக்கே

1.– 7 எழுத்துக்கள் – சிறந்த பாடகி; எம்.எல்.வி. என்று அழைப்பர்

3.––3–பாடசாலை

5 — –5– எட்டுத் தொகை நூலில் ஒன்று ; ஜல்லிக்கட்டு பற்றி வருணிக்கும் ஒரு பகுதியும் உண்டு

7.  –4– வலமிருந்து இடம் செல்க- விபூதி பூஷன் வந்தோபாத்யாயா ஆரண்யக் என்ற பெயரில் எழுதிய காட்டு மக்கள் பற்றிய நாவல்; தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட புதினம்.

8.  –6– காஷ்மீருக்கு பெயர்கொடுத்த முனிவர்.

10. –3– வலமிருந்து இடம் செல்க- துக்கம் போனால் இது கிடைக்கும்.

11.—6– வலமிருந்து இடம் செல்க- தை மாத நீராடல்; பரிபாடல் என்னும் சங்க நூலில் வருகிறது

xxxx

கீழே

1. –7 எழுத்துக்கள்–இதை மாதவனும் கேசவனும் கடைந்ததாக திருப்பாவையில் ஆண்டாள் பாடுகிறார்

2. –3– இது இருந்தால் நீண்ட காலம் வாழலாம்; புதையலைக் கண்டுபிடிக்கலாம்.

3. –5– நோய் வந்தால், சாப்பிடும் உணவில் கடைப்பிடிப்பது

4. –2– கீழிருந்து மேல் செல்க– முல்லைக்குத் தேர் கொடுத்தவன்

4.—5– கிருஷ்ணரின் வாழ்க்கை சரிதமுள்ள புராணம்

6. –3– மன்னனின் மூத்த மகன் அவனுடைய —- ஆவார்

9.–2– கீழிருந்து மேல் செல்க – இது வந்தால் பத்தும் பறந்து போகு ம்.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: