தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி152020 (Post No.7910)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7910

Date uploaded in London – 1 May  2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

குறுக்கே

1. –5 எழுத்துக்கள்- காளிதாசனின் ரகுவம்சத்தில் இந்தப் பெண்ணின் சுயம்வரம் அழகாக வருணிக்கப்பட்டுள்ளது.

4. -6 — நரகத்தின் அதிபதி

6. – 5–நாக்கில் வரும்புண்

7. – 6–இது ஒரு ராகம் ; உறவினர்களும் வரளி மஞ்சளு ம் சேர்ந்த ராகம்

9. — 5–இதன் மூலம் எடைக்கு எடை சுவாமிக்கு காணிக்கை செலுத்தலாம்

கீழே

1. — 8 எழுத்துக்கள் – பூதஞ்சேந்தனார் தரும் 40 இனிய பாடல்கள்

2. –6–  பித்தளையில் செம்பு- டன் சேர்க்கப்படும் உலோகம்

3. – 4–வைஷ்ணவர்கள் நெற்றியில் இருக்கும்

8. –2– ருசியான இதிஹாஸப் பெயர்.

5./ — 4– சந்நியாசி போல சவுண்டுள்ள ராகம் /கீழிருந்து மேல் செல்க

5.— 4– பருப்புடன் இது சேர்ந்தால்  சுவையான ரசம் கிடைக்கும்

—– subham —–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: