தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி752020 (Post No.7937)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7937

Date uploaded in London – 7 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

குறுக்கே

1. -8 எழுத்துக்கள்–வடக்கு நோக்கி அமர்ந்து உண்ணாவிரத மிருந்து உயிர்விடும் சடங்கு

4.–3– பாக்கு மரம்

7.–5– ஆண்டாள் செப்பிய 30 பாடல்

10. / வலமிருந்து இடம் செல்க—3– கஜேந்திர மோட்சம் கதையில் யானையின் காலை இழுத்த பிராணி

10A. –2– முடிவான சிரார்த்தம் செய்யும் புனித ஊர்.

11.–5– நம் மொழி தெற்கில் வளர்ந்ததால் இப்படி அழைப்பர்

12. –3–பெண்களின் அணிகலன்

13.—4– / வலமிருந்து இடம் செல்க– முக்கோணம், சதுரம், வட்டம் ஆகியவற்றை வருணிக்க  உதவும் சொல்.

14= –2– ஓரி, பாரி போல இன்னுமொரு வள்ளல்

15.= –6— திருவாரூரின் புகழ்பெற்ற குளம்

17. 3– சொல் , பேசு என்பதன் ,மற்றுமொரு சொல்

கீழே

1.—8 எழுத்துக்கள்– யானைக்கு Y ஒய் நாமமா, யு U வடிவ நாமமா என்று சண்டைபோட்ட 2 பிரிவுகள்

5. –3– முதலாவது என்பதன் சுருக்கம்

6.–4– மலரின் பெயர், பிரபல வாரப்பத்திரிக்கை

16. –2–ரவா, குஞ்சா , திருப்பதி என்ற பெயர்களுடன் சேர்ந்து வரும் இனிப்பு

2.–3– தியாகராஜர் பாடியது

13A. –3–இடம் என்பதன் எதிர்ப்பதும்

3. –3– கொக்கு

3. –2– கீழிருந்து மேல் செல்க- நமக்கு உபதேசம் செய்பவர்

12. / கீழிருந்து மேல் செல்க—4– இந்து வந்தால் முகமே காட்டிவிடும் என்பார் வள்ளுவர்

13.–3– குழாய் அடியில் பெண்கள் அளப்பது

8. –5– கசப்பான காய்

9. –4– பழனி மலையின் மற்றும் ஒரு  பெயர் ; பெரிய தமிழ் அறிஞரின் பெயருமாம் .

9. –3– திட்டுதல்

12 A. -4— விளங்கிக் கொள்ளல்

—SUBHAM—-

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: