தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி1152020 (Post No.7958)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7958

Date uploaded in London – 11 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

குறுக்கே

1. –7 எழுத்துக்கள் – பிருஹஸ் பதியின் மகன்; சுக்ராசார்யாரின் மகள்

3. – 2—பழ ம்

3. –6– மதுரை கண்ணங் குத்தனாரின் 40 செய்யுள் தொகுப்பு

6. — 2–சிரம்

8. –5–  வேதத்தில் மிகவும் போற்றப் படும் தாவர ஜூஸ்

7. — 2–வலமிருந்து இடம் செல்க- கடல் நீரில் மிகுதியாகத் தோன்றும்

11. –4 –கடல் கொண்ட தமிழகத்தில் இருந்த ஒரு நூல்; ஊர்ப்பெயர் ; அத்துடன் யாத்திரை சேர்த்தால் நூற் பெயர்

12. –6–பன்னிரெண்டு ஆண்டுக்கொருமுறை .மகா மஹம் விழா நடைபெறும் ஊர்

XXXX

கீழே

1. 7 எழுத்துக்கள் – சங்க காலத்தில் எங்கும் புலிக்கொடி பறக்கக் செய்த்தோன்

2.  – தேவன் என்பதன் பெண் பால்

4. –  சொல்

5. – ஒ ட்டை

7. -கோவில்

9. – பிராகிருதம் என்பதன் தமிழ் வடிவம்

10. காது

–subham—

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: