கரும்பு பற்றிய இரண்டு பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.7962)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7962

Date uploaded in London – 12 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

கரும்பு பற்றிய இரண்டு பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள்

விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது


விடைகள்

கரும்பு தின்னக் கூலியா ?

கரும்பும் எள்ளும் கசக்கினால்தான் பலன்


TAGS – கரும்பு ,பழமொழி, கண்டு பிடியுங்கள், 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: