ஆசை பற்றிய இரண்டு பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.7967)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7967

Date uploaded in London – 13 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

பெண்ம்சை
ணும்க்யுக்
ருபெருஷ்குகு
ஸ்ம்சைராபே
திக்குளைள்பி

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

விடைகள்

ஆ சை    க்கு ஒரு பெண்   ணும் ஆ  ஸ்தி    க்கு ஒரு பிள்  ளை     யும்

பே  ரா    சை  பெரு நஷ்   டம்

tags ஆசை ,இரண்டு பழமொழி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: