யானை பற்றிய இரண்டு பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.7975 )

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7975

Date uploaded in London – 14 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

Indra on Elephant

யானை  பற்றிய இரண்டு பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள். விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

ஆ  றுகூ
  க்கும்ருணிடி
  ம்மும்
ரு  ன்சைனேன்பி
வர  னேம்யானைனை


ANSWER

ஆனைக்கும் கூட அடி சறு  க்கும்

யானை வரும் பின்னே, மணி ஓசை வரும் முன்னே.

tags — இரண்டு பழமொழி, யானை ,ஆனை

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: