பானை பற்றிய இரண்டு பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.7980 )

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7980

Date uploaded in London – 15 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ANSWERS

ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம்.

பானையில் பதக்கு நெல் இருந்  தால் மூலையில் முக்கு கு  றுணி தெய் வம் கூ த்  தா டும்.

tags — பானை , இரண்டு பழமொழி,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: