தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி1652020 (Post No.7987)

TAMIL POETS

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7987

Date uploaded in London – 16 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

குறுக்கே

1. –6 எழுத்துக்கள்-யமுனைத் துறைவர், யமுனாசார்யார் என்ற பெயருடைய வைணவ ப் பெரியார்.

6.–3– முருகனின் மனைவி; வேடர் குலப் பெண்

7. – 2—குடுமி/ வலமிருந்து இடம் செல்க

8. –6 — கிராமத்தினர் மண்ணில் கூட்டு கிழித்து ஆட்டும் ஆட்டம்

10.—3– நெல்லில் உள்ள சத்தான பகுதி; இதை நீக்கிவிட்டு அரிசியைச் சோறாக்குகிறோம்

****

கீழே

1.—6 எழுத்துக்கள்-  ஈரப்பலா

2.-5– வடக்கு திசையிலுள்ள ஒரு நாடு. குதிரையின் காலில் அடிக்கப்படும் பொருளின் பெயர்.

3.–2– கீழிருந்து மேல் செல்க- எவர் துணையுமின்றி

3—3– சமையல் ; நைவேத்யம், அதை வைக்கும் பாத்திரத்துக்கும் பொருந்தும்

4.—5– தேன் உண்ணும் பறவை

5.—5— தண்ணீர் ஓடுவதை, இருப்பதைக் குறிக்கும்

9-– 2– புலவர்

–subham—

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: