அரிசி பற்றிய இரண்டு பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.7994)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7994

Date uploaded in London – 17 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

அரிசி பற்றிய இரண்டு பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள்

விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

அரிசி சிந்தி னால் அள்ளி விட  லாம், வார்  த்தை சிந்தினால் வார முடியுமா ?

அரிசி என்று அள்ளிப் பார்ப் பாருமில்லை, , உமி என்று ஊதி ப் பார்ப்பாருமில்லை.

tags — அரிசி , பழமொழி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: