பாம்பு பற்றிய 3 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.7999)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7999

Date uploaded in London – 18 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

பாம்பு  பற்றிய 3 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள்

விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

பாம்பு  என்றால் படையும் நடுங்கும்

பாம்பின் கால் பாம்பறியும்

பாம்பு என்று தாண் டுவதா, பழுது என்று மிதிப்பதா?


tags –   பாம்பு,  பழமொழி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: