மீன் பற்றிய 3 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.8011)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.8011

Date uploaded in London – 20 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

மீன் பற்றிய 3 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள்.

விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது


விடைகள்

1.மீன் குஞ்சுக்கு நீ ச் சுப் பழ க்க வே ணுமா?

2.மீ னை மீன் விழு ங்கி  னாற் போல

3.சின் ன மீனை வச்சு த்தான் பெ ரிய மீ னை ப் பிடி க்க னும்

TAGS மீன், பழமொழி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: