தேன் பற்றிய 3 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.8018)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.8018

Date uploaded in London – 21 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

தேன் பற்றிய 3 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள்.

விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

விடைகள்

தேனு க்கு ஈ யைப் பிடி த்து விட வேண்  டுமா?

தேனை வழி க்கி றவன் புறங்  கை யை நக்க மாட் டா  னா?

தேனில் விழு ந்த ஈ போல  தவிக்கிறான்’

 tags —-  தேன் ,  பழமொழி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: