பூசணிக்காய் பற்றிய 2 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.8029)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.8029

Date uploaded in London – 23 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

பூசணிக்காய் பற்றிய 2 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் ; விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.விடை :–

முழுப் பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைப்பது போல

பூசணிக்காய்க்கும் புடலங்கா ய்க்கும் வித்தியாசம் தெரியா மல் பேசுகிறாய்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: