பலாப்பழம் – 3 பழமொழிகள் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.8042)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8042

Date uploaded in London – 25 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

பழமொழிகள் – இதில் பலா , பழம் போன்ற சொற்கள் பல பழமொழிகளில் வந்திருந்தாலும் இங்குள்ள கட்டத்தில் ஒரு முறையோ இரு முறையையோ மட்டும் வரக்கூடும் .

விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

விடை

1.பலா ப்பழ த்துக்கு ஈ பிடி த்து விடவேண் டுமா?

2.பலாப்பழத்தில் மொய்த்த ஈ போல

3.பலா உத் தமம், மா மத்திமம், பா திரி அத மம்

tags — பழமொழிகள் , பலாப்பழம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: