3 மாம்பழம் , மாங்காய் , பழமொழிகள் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8049)

மாம்பழம், மாங்காய்  – மூன்று

பழமொழிகள்  கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8049)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8049

Date uploaded in London – 26 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

மாம்பழம் , மாங்காய் 3 பழமொழிகள் – இதில்  மா, பழம் போன்ற சொற்கள் பல பழமொழிகளில் வந்திருந்தாலும் இங்குள்ள கட்டத்தில் ஒரு முறையோ இரு முறையையோ மட்டும் வரக்கூடும் .

விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

விடை

1.மாம்பழத்திலிருக்கும் வண்டே, மாமியாருக்கும் மரு மக ளுக்கும் சண்டை,

2.மாதா ஊட்டாத அன்னம் மாங்காய்  ஊட்டும்

3.மா மரம் பழுத்தால் கிளிக்கு ஆகும்; வேம்பு பழுத்தால் கா க்கைக்கு ஆகும்

Source book :Kazaka Pazamozi Akara Varisai, Kazaka Veliyidu

tags – மாம்பழம் , மாங்காய் , பழமொழிகள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: