உதவிக் குறிப்புகள்! – 11 -HELPFUL HINTS (Post No.8050)

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No. 8050

Date uploaded in London – – – 27 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

உதவிக் குறிப்புகள்! – 11HELPFUL HINTS – 11 (111 to 130)

ச.நாகராஜன்

எனது பழைய நோட்புக்கில் எழுதி வைத்துள்ள, நான் படித்து வந்த, பல நல்ல புத்தகங்களின் சில முக்கிய பகுதிகளின் தொடர்ச்சி இதோ:

HELPFUL HINTS

(111 to 117: From the book Tough Minded Optimist by Norman Vincent Peale)

குறிப்பு எண் 111 : Be Strong!

To live in this world you just have to be Strong – or else. So start developing inner toughness or tensile strength of mind and sprit

குறிப்பு எண் 112 : Be Tough!

When the going gets tough, let the tough get going – You are tough!

குறிப்பு எண் 113 : What you think, you will become!

Remember : What you think, you will become – Good or bad, weak or strong, defeated or victorious!

குறிப்பு எண் 114: Never Afraid!

Never be afraid of anybody or anything in this life!

குறிப்பு எண் 115 : Every knock is a boost!

Remember the old saying , it really works – Every knock is a boost!

குறிப்பு எண் 116 : Esteem people!

Keep on esteeming people even when they act badly toward you.

குறிப்பு எண் 117 : Be humble!

Be humble, Be Big in mind and soul, Be Kindly; You will like yourself that way and so will other people.

குறிப்பு எண் 118 : Take Calculated Risk!

(From Readers Digest ,Dec, 91 – Quotable Quotes)

Take Calculated risks. That is quite different from being rash. – General George Patton

குறிப்பு எண் 119 : Win with your strength!

(From Readers Digest, June, 91 – Win with your strenth!)

To get success : Win with your strenth. 1) Pick out strength to pursue 2) Exercsie your strength daily 3) Ignore weaknesses that don’t hinder you 4) Look for complimentary partners 5) Develop a support system

குறிப்பு எண் 120 : How to cope with crisis?

(From Readers Digest ,May, 91 – Quotable Quotes)

How to cope with crisis? 1) Optimism pays 2) One step at a time 3) Keep the faith 4) Take stock 5) Take Action!

(121 to 130 From the book How to win friends and influence people by Dale Carniegie)

குறிப்பு எண் 121 : Become genuinely interested in other people.

Become genuinely interested in other people.  We are interested in others when they are interested in us – Old Roman Poet Publilius Syrus

குறிப்பு எண் 122 : Smile!

Simple way to make a good first impression – SMILE!

குறிப்பு எண் 123 : Name is important!

Remember that a man’s name is to him the sweetest and most important sound in his language!

குறிப்பு எண் 124 : Be a good listener!

Be a good listener! Encourgae others to talk about themselves.

குறிப்பு எண் 125 : See other man’s interests!

Talk in terms of other man’s interests. Rooswelt knew that “ royal road to a man’s heart is to talk to him about the things he treasures most”.

குறிப்பு எண் 126 : Make the other person feel important!

Make the other person feel important – and do it sincerely!

குறிப்பு எண் 127 : Avoid Argument!

The only way  to get the best of an arugument is to avoid it!

குறிப்பு எண் 128 : Respect other man’s opinions!

Show respect for the other man’s opinions. Never tell a man he is wrong.

குறிப்பு எண் 129 : If you are wrong, Admit!

If you are wrong, Admit it quickly and emphatically.

குறிப்பு எண் 130 : Give honset appreciation!

A quick way to make everybody happy : Give Honest Appreciation!

tags — helpful hints-11, உதவிக் குறிப்புகள் – 11

***

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: