மயில் – 4 பழமொழிகள் – கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8061)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8061

Date uploaded in London – 28 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

விடை

1.ம யில் கண்ணிக்கு மசக்கை, மாப் பிள் ளை க்கு அவத்தை

2.மயி லைக் கண் டு வான்கோ ழி ஆடி னாற் போ ல

3.மயி லே மயிலே இறகு கொடு என் றால் கொடுக்குமா?

4.மயில்  ஓந் திக்கு வ லிய கண்ணைக் கொடுக்கிறது போல 

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

tags — மயில் , பழமொழிகள்

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: