தென்னை மரம் பற்றிய 3 பழமொழிகள் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8073)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.8073

Date uploaded in London – 30 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

விடை

1.தென்னை மரத்திலே தேள் கொட்ட பனை மரத்தத்திலே நெறி கட்டினது போல

2.தென்னை மரத்திற் பாதி, என்னை வளர்த்தாள் பாவி

3.தென்ன மரத்தில் ஏண்டா ஏறினாய் , கன்றுக்குட்டிக்குப் புல் பிடுங்க ,,

தென்ன மரத்தில் புல்  ஏத டா, அதுதான் கீழே இறங்குகிறேன்.

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

tags –தென்னை மரம் , பழமொழிகள்

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: