வேப்ப மரம் பற்றிய 4 பழமொழிகள் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8080)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8080

Date uploaded in London – 31 May 2020
Contact – swami_48@yahoo.com
Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

விடை

1.வேப்பம் பழம் சிவந்தாலும் விரும்புமா கிளி ?
2.வேப்பெண்ணை விற்ற காசு கசக்குமா
3.வே ம்பும் சரி , வேந்தனும் சரி
4.வேம்பில் தேனை விட்டால் கசப்பு நீங்குமா
Source book :–
பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர வரிசை, கழக வெளியீடு.

–subham–

tags –வேப்ப மரம் ,பழமொழிகள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: