ஆலமரம் மரம் – 4 பழமொழிகள் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8085)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8085

Date uploaded in London – 1 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

விடை

1.ஆலமரம் பழுத்தால் வேடன் பாடு கொண்டாட்டம்

2.ஆலமரம்  பழுத்தத்தை என்று பறவைக்கு ஆர் சீட்டு அனுப்பியது ?

3.ஆலை  விழுது தாங்கினது போல

4.ஆலும் வேலும் பல்லுக்கு உறுதி , நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்கு உறுதி

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு.

tags – ஆலமரம் மரம் , பழமொழிகள்

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: