4 கழுதைப் பழமொழிக ளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8092)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8092

Date uploaded in London – 2 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

விடை

வர வர மாமியார் கழுதை போல ஆனாளாம்

கழுதை கெட்டால் குட்டிச்  சுவர்

கழுதைக்குத் தெரியுமா கற்பூர வாசனை

கழுதைக்கு சேணம் கட்டினாலும் குதிரை  ஆகுமா?

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

-tags —  கழுதை, பழமொழி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: