கப்பல் பற்றிய 3 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8118)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8118

Date uploaded in London – 6 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

விடை

1.கப்பற்காரன் பெண்டாட்டி தொப்பைக்காரி, கப்பல் உடைந்தால் பிச்சைக்காரி

2.கப்பல் கவிழ்ந்தாலும் கன்னத்தில் கைவைக்கக்கூடாது

3.கப்பல் ஏறிப்பட்ட கடன், கொட்டை நூற்றா  விடியும்?

tags- கப்பல் , பழமொழி

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: