சிலந்தியின் ஆயுள் எத்தனை ஆண்டுகள் ? (Post No.8122)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8122

Date uploaded in London – 7 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

சிலந்தியின் ஆயுள் எத்தனை ஆண்டுகள் ?

2006ம் ஆண்டில் லண்டன் டெய்லி மெயில் பத்திரிகையில் சிலந்திப் பூச்சி பற்றிய ஒரு கேள்வி பதில் வெளியானது. இதோ அதன் மொழி பெயர்ப்பு.

பொதுவாக சிலந்திகள் ஒன்று அல்லது இரண்டு ஆண்டுகள்  வரை வாழ்கின் றன

சிலந்திகளில் 80, 000வகை இருக்கி ன்றன

ஆண் சிலந்திகள் பெண் சிலந்தியுடன்  கூடிய வுடன் இறந்து விடும். பெண் சிலந்திகள் முட்டையிட்டவுடன் இறந்து விடும்.

வீட்டி ல்  காணப்படும் சிலந்திப் பூச்சிகள் ஓராண்டு முதல் 18 மாதங்கள் வரை உயிர் வாழும்.

தோட்டத்தில் வாழும் ,,,,,,, ஒன்றரை  ஆண்டுமுதல் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை வாழும்.

பபூன் சிலந்திகள் பிடித்து வைக்கப்பட்ட கூண்டுகளில் 20 ஆண்டுகள் வரை வாழ்ந்ததும் உண் டு .

சிலந்தியின் அளவுக்கும் வாழ்நாளுக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை. பெரிய போன் வலைச் சிலந்தி ஓராண்டு மட்டுமே வாழ்கிறது  சிறிய வயலின் சிலந்தியோ மூன்று ஆண்டுகள் வரை உயிருடன் இருக்கின்றன.

Common house spiders –

Tegenaria gigantea

Tegenaria domestica

Tegenaria atricia

Tegenaria  parietina

(in Britain)

Garden spider

Araneus  diademalus

Other spider species mentioned in the answer—

Violin spider, baboon spider,

Golden orb web


tags- சிலந்தி, ஆயுள் ,

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: