ஆடு பற்றிய 4 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8139)


WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8139

Date uploaded in London – 9 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

விடை

1.ஆடு கிடந்த இடத்தில் நெல்லை விதை.

2.ஆடு கெட்டவன் ஆடித் திரிவான் , கோழி கெட்டவன் கூவித் திரிவான்

3.ஆடு தீ ண்டாப் பாளையை  மாடு தீண்டுமா ?

4.ஆடு நனைகிறதென்று ஓநாய்/கோனாய் (கூவி க்கூவி )அழுகிறதாம்


Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

Tags-ஆடு, ஓநாய்,பழமொழி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: