புலி பற்றிய 4 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8143)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8143

Date uploaded in London – 10 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

விடை

1.புலிக்குப் பிறந்தது பூனையாகுமா ?

2.புலி அடிக்கும் முன்னே கி லி  அடிக்கும்

3.புலிக்கூட்டத்தில் மான் அகப்பட்டது போல்

4.புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னாது


Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

Tags- புலி , பழமொழிகள், பூ னை

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: