எலி பற்றிய 4 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8148)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8148

Date uploaded in London – 11 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

விடை

1.எலி இருக்கிற இடத்தில் பாம்பு இருக்கும்

2.எலிக்குத் திண்டாட்டம் , பூ னைக்குக கொண்டாட்டம்

3.எலி அம்மணத்தோட போகிறதென்கிறான்

4.எலி வளையா னா லும்  தனி வளை வேண்டும்


Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

Tags-    எலி,  பழமொழிகள், பூனை, பாம்பு

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: