பன்றி பற்றி 4 பழமொழிகள் – கண்டுபிடியுங்கள், பார்க்கலாம் (Post No.8219)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8219

Date uploaded in London – 21 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

விடை

1.பன்றிக்குட்டி யானையமா ?

2.பன்றி பல குட்டிசிங்கம் ஒரு குட்டி

3.பன்றிக்குட்டிக்கு சங்கிராந்தி ஏது ?

4.பன்றிக்குப் பின் போகிற கன்றும் XXXX தின்னும்

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

tags — பன்றி, பற்றி ,பழமொழிகள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: