4 அணில் பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No. 8232 )

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8232

Date uploaded in London – 23 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

விடை

1.அணில் கொப்பிலும் ஆமை கிணற்றிலும்

2.அணில் நெட்டியா தென்னை சாயும் ?

3.அணிற்பிள்ளையின் தலை மீது அம்மிக்கல்லை வைத்தது போல

4.அணிற்பிள்ளைக்கு நுங்கு அரிதோ; ஆண்டிச்ச்சி பிள்ளைக்கு சோறு அரிதோ?

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

-subham–
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: