4 சந்திரன் பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No. 8240)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8240

Date uploaded in London – 25 June 2020        

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com and swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

விடை

1.சந்திரன் குளிர்ச்சியாய் காய்ந்தாலும் சூரியனையே உலகத்தார் நாடுவார்கள் .

2.சந்திரன் சண்டாளன் வீட்டிலும் பிரகாசிக்கிறான்

3.சந்திரன் சூரியன் தெற்கு வடக்கானாலும் பிசகான்

4.சந்திரனின் பின்பக்கத்தைக் கொண்டவர்களும் இல்லை;

பெண்களின் உள்ளத்தை அறிந்தவர்களும் இல்லை.

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

சந்திரன் ,பழமொழி

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: