4 சித்திரை மாதப் பழமொழிகள் – கட்டத்துக்குள் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8245)


 Chitra Festival held in Madurai is world famous; Saivism meets Vaishnavism here.

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8245

Date uploaded in London – 26 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

ANSWER

1.சித்திரைக்குச் சித்தப்பா, பெரியப்பா; வைகாசிக்கு வாங்காணும் , போங்காணும்

2.சித்திரை மாதப் புழுதி பத்தரை மாத்துத் தங்கம்

3.சித்திரை என்று சிறுக்கிறதுமில்லை, பங்குனி என்று பருக்கிறதுமில்லை

4.சித்திரை மாதத்தில் பிறந்த சீர்கே டனும் இல்லை ,ஐப்பசி மாதத்தில் பிறந்த அதிட்டவா னும் இல்லை

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு.

tags — சித்திரை ,மாத, பழமொழி,

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: