4 ஆனி மாதப் பழமொழிகள் – கட்டத்துக்குள் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.82 49 )

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8249

Date uploaded in London – 27 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஆனி மாதம் பற்றிய 4 பழமொழிகள் – கட்டத்துக்குள் கண்டு பிடியுங்கள்

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

ANSWER

1.ஆனி குமுறினால் அறுபது நாளைக்கு மழையில்லை

2.ஆனி அடியிடாதே, கூனி குடிபோகாதே 

3.ஆனி அற ணை வால்பட்ட கரும்பு ஆ னை வால் ஒத்தது

4.ஆனி அரை ஆறு, ஆவணி முழு ஆறு

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு
TAGS- ஆனி மாத,  பழமொழி


–SUBHAM–

–SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: