ஆவணி மாத பழமொழிகள் 4 கண்டு பிடியுங்கள் (Post No. 8259)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8259

Date uploaded in London – 29 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

ANSWER

1.ஆடிக்கொரு தரம் (தடவை) , ஆவணிக்கொரு தரம் (தடவை)

2.ஆடி விதைப்பு ஆவணி முளைப்பு

3.ஆவணி முதலில் நட்ட பயிர் பூவணி அரசர் புகழ் போலும்

4.ஆவணி கீழ்க் காற்றும் ஐப்பசி மேல் காற்றும்  சொற்பனத்திலும் ம ழை இல்லை

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு.

tags– ஆவணி, மாத ,பழமொழிகள்

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: