ரா, ரா, ரா,ரா,ரா, ரா,ரா, ரா, ரா,ரா,ரா, ரா,ரா -க்கள்; 26 அழகிய சொற்கள் (Post No.8261)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8261

Date uploaded in London – 29 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ரா, ரா, ரா,ரா,ரா, ரா,ரா, ரா, ரா,ரா,ரா, ரா,ரா -க்கள்; 26 அழகிய சொற்கள் (Post No.8261)

பாபநாசம் சிவம் சங்கீத மேதை மட்டுமல்ல. பெரிய சம்ஸ்கிருத மேதை யும் கூட ; சம்ஸ்கிருத மொழியை நமக்கு சுவையாக கற்பிக்கிறார். அவர் எழுதிய வட மொழிச் சொற்கடல் பால் பாயசமும் பாதாங்கீரும் , கோதுமை அல்வாவும் பன்னீர் ஜாங்க்ரியும் சாப்பிட்ட ருசியைத் தரும்.

இதோ 26 ராக்கள் ; ருசிரா, ஏமி ருசிரா !

க்ருகரா , ஸுகரா , முகரா , அசரா

கசரா , ருசிரா , அஜரா , இதரா ,

கதரா, சுதரா , சதுரா , மதுரா ,

பதரா , சதரா , கதிரா , மதிரா ,

அதரா, பதரா , மதுரா , விதுரா ,

அபரா, கபரா , ச்ருமரா  , விவரா ,

சுஷிரா , மசுரா

சம்ஸ்க்ருதத்தில் க, ச,ட , த, ப வர்க்கம் ஒவ்வொன்றிலும் 4 எழுத்துக்கள் இருப்பதால் உச்சரிப்பின் படி அர்த்தம் மாறும்.

மேலே உள்ள பட்டியலில் முதல் மத் /துரா கண்ண பிரானின் வட மதுரை .

இரண்டாவது மதுரா தமிழ் வளர்த்த தென் மதுரை.

tags — பாபநாசம் சிவன், வடமொழி சொற்கடல், ‘ரா’ சொற்கள் 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: