4 அத்திப் பூ பழமொழிகள் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.8286)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8286

Date uploaded in London – 4 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

ANSWER

1.அத்தி பூத்தாற் போல இருக்கிறது

2.அத்திப் பூவை கண்டவர்கள்  உண்டா, ஆந்தைக் குஞ்சைப்

பார்த்தவர்கள் உண்டா ?

3.அத்தி மரத்திலே தொத்திய கனி போல

4.அத்திக் காயைப் பிட்டுப் பார்த்தால் அங்கும் இங்கும் பொள்ளல்  

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

Tags- பழமொழிகள்,   அத்திப் பூ  ,அத்தி  

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: