அட்டமத்துச் சனி பற்றி 4 ஜோதிடப் பழமொழிகள் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8298)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8297

Date uploaded in London – 6 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரு முறை பயன்படுத்தப்பட்ட சொல், மற்ற பழமொழிகளில் இருந்தாலும், கட்டத்தில் திரும்ப எழுதப்படவில்லை . இத்துடன் பிரசுரமாகும் படங்கள் கொஞ்சம் துப்புத் துலக்க உதவலாம். கீழே விடைகள் உள .

விடைகள் :-

1.அட்டமத்துச் சனி கிட்ட வந்தது போல

2.அட்டமத்துச் சனி நாட்டம் வரச் செய்யும்

3.அட்டமத்துச் சனி பிடித்தது; பிட்டத்துத் துணியையும் உரிந்து கொண்டது

4.அட்டமத்துச் சனி பிடித்தாலும் கெட்டிக்காரத்தனம் போகவில்லை.

tags — அட்டமத்துச் சனி,  ஜோதிட,  பழமொழிகள்

—subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: