கொழுக்கட்டை பற்றிய 4 பழமொழி கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8314)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8314

Date uploaded in London – 9 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரு முறை பயன்படுத்தப்பட்ட சொல், மற்ற பழமொழிகளில் இருந்தாலும், கட்டத்தில் திரும்ப எழுதப்படவில்லை . இத்துடன் பிரசுரமாகும் படங்கள் கொஞ்சம் துப்புத் துலக்க உதவலாம். கீழே விடைகள் உள .

விடைகள் :-

1.கொழுக்கட்டைக்குத்    தலையும் இல்லை குறவனுக்கு (கோயிலாண்டிக்கு , குடியனுக்கு) முறையும் இல்லை

2.கொழுக்கட்டைக்குத்   தலை பார்த்து கடிக்கிறார்களா ?

3.கொழுக்கட்டை சுட்டு உறவாடுகிறதா ?

4.கொழுக்கட்டை  தின்ற நாய்க்குக் குறுணி மோர் குரு  தட்சிணை .

TAGS  — கொழுக்கட்டை, பழமொழி

—SUBHAM—

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: