கல்யாணம் பற்றிய 4 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8322)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8322

Date uploaded in London – 10 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஒரே சொல் பல இடங்களில் வந்தால் அதை மீண்டும் கட்டங்களில் போடவில்லை. படங்களும் துப்புத் துலக்க உதவலாம்

விடைகள்

1.விடியற்காலை கலியாணம், , பிடி அடா தாம்பூலம்

2.கலியாணம் எங்கே காசுப்பையிலே

3.கலியாணம் பண்ணிப் பார், வீட்டைக் கட்டிப் பார்

4.கலியாணம் கழிந்தால் கை ச் சிமிழ் கிட்டாது

பயன்படுத்திய புஸ்தகம்

கழகப் பழமொழி அகரவரிசை , கழக வெளியீடு

tags –கல்யாணம் , பழமொழி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: