5 கொக்கு பழமொழிகள் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.8343)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8343

Date uploaded in London – 14 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8343

Date uploaded in London – 14 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

ANSWER

கொக்கென்று நினைத்தாயோ கொங்கணவா ?

கொக்கின் தலையில் வெண்ணெய் வைத்து பிடிப்பது போல

கொக்கு இளங் குஞ்சும் கோணாத தெங்கும் கண்டது இல்லை

கொக்குக்குண்டா வீர சைவம் ?

கொக்குக்குத் தெரியுமா கோழிக்குஞ்சை கொண்டுபோக?

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

Tags- ,  பழமொழிகள்

tags — பழமொழிகள், கொக்கு, வீர சைவம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: