5 வெளவால் பழமொழிகள் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.8346)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8346

Date uploaded in London – 15 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

.

ANSWER

1.வெளவால் அடித்துத் தின்னும், அணில் கடித்துத் தின்னும்

2.வெளவால் தின்னாத பழம் இல்லை

3.வெளவாலாய்த் தொங்கினாலும் நடவாது

4.வெளவாலுக்கு எது தூரம் ?

5.வெளவாலுக்கு யார் தாம்பூலம் வைத்தார்கள்?

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

Tags- ,  பழமொழிகள், வெளவால்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: