பால் பற்றிய 5 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No. 8352)


WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8352

Date uploaded in London – 16 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

ANSWER

1.பாலுக்கு மிஞ்சின சுவையுமில்லை,பல்லக்குக்கு மிஞ்சின 

சொகுசுமில்லை

2.பாலுக்கும் காவல், பூனைக்கும் தோழன்

3.பாலைப் பார்த்து பசுவைக்கொள்ளு  , தாயைப் பார்த்து 

பெண்ணைக் கொள்ளு

4.பாலுக்கு சீனி இல்லை என்போர்க்கும், கூழுக்கு உப்பு இல்லை என்போர்க்கும் விசாரம் ஒன்றே

5.பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போல

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

Tags- ,  பழமொழிகள்,பால்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: