காசி நகர் பற்றிய 4 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8356)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8356

Date uploaded in London – 17 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

ANSWERS

1.காசிக்குப் போயும் கருமம் தொலையவில்லை

2.காசியில் இருந்தவன் கண்ணைக்குத்த காஞ் சீபுரத்திலிருந்து கையை  நீட்டிக்கொண்டு போனானாம் .

3.காசி முதல் இராமேஸ்வர பரியந்தம்

4.காசிக்குப் போனேன் காவடி கொண்டுவந்தேன்

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

Tags- ,  பழமொழிகள், காசி

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: