விளக்கு பற்றிய 5 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8395)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8395

Date uploaded in London – 24 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில்

இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க .

விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை

காண உதவலாம்.

விடை

1.தூண்டா விளக்கு போல

2.விளக்கைப் பிடித்துக்கொண்டு கிணற்றில் விழுகிறதா

3.விளக்கை வைத்துக்கொண்டு நெருப்புக்கு அலைகிறது போல

4.குன்றுமேலிட்ட விளக்கு போல;

5.குடத்திலிட்ட விளக்கு போல

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: