முயல் பற்றி மூன்றே பழமொழிகள் – கண்டுபிடியுங்கள் பார்ப்போம்! (Post No.8402)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8402

Date uploaded in London – 25 July 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

answers 

1.முயல் பிடிக்கிற நாயானால் மூஞ்சி சொல்லாதா ?

2.தான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்றே கால்

3.காதம் ஓடியும் முயல்தான் கைத் தூக்கு

tags – முயல், பழமொழிகள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: