கிணறு பற்றிய ஐந்து பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8442)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8442

Date uploaded in London – 2 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்

1.கிணறு வெட்டப் பூதம் புறப்பட்டது போல

2.கிணற்றிலே கல் போட்டது போல

3.கிணற்றுத் தவளைக்கு நாட்டு வளப்பம் ஏன் ?

4.கிணற்றிலிருக்கும் ஆமை போலிருப்பவனுக்குத்

தெரியுமோ ?

5.கிணற்றிலிருக்கும் தவளை தண்ணீர் குடித்ததைக் கண்டது யார் ?

குடியாததைக் கண்டது யார் ?

tags – கிணறு, தவளை, பூதம், ஆமை

—-subham—

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: